Mae teimlo eich baban yn symud yn arwydd bod y baban yn iach.

Pryd dylwn i ddechrau teimlo’r baban yn symud.

Fel arfer, bydd y mwyafrif o fenywod yn dechrau teimlo eu baban yn symud rhwng 16 a 24 wythnos o fod yn feichiog. Gall symudiadau baban gael eu disgrifio fel cicio, dirgrynu, siffrwd neu rolio. Mae’n bosib y bydd y math o symud yn newid wrth I’ch beichiogrwydd ddatblygu.

Pa mor aml dylai fy maban symud?

Does dim nifer pendant o symudiadau normal. Bydd gan eich baban batrwm unigryw o symudiadau, y dylech chi ddod yn gyfarwydd â nhw. O 16-24 wythnos ymlaen dylech chi deimlo’r baban yn symud mwy a mwy hyd at 32 wythnos, ac yna’n symud fwy neu lai yr un faint nes I chi roi genedigaeth.

Beth dylwn i wneud os bydda i’n sylwi bod llai o symud?

Os byddwch chi’n meddwl bod symudiadau eich baban wedi arafu neu wedi stopio, cysylltwch â’ch bydwraig neu eich uned famolaeth ar unwaith (mae staff yno 24 awr, 7 niwrnod yr wythnos). Peidiwch ag aros i ffonio tan y diwrnod wedyn I weld beth sy’n digwydd.

Peidiwch â phoeni am ffonio, mae’n bwysig bod eich meddygon a’ch bydwragedd yn cael gwybod os yw symudiadau eich baban wedi arafu neu wedi stopio.

Peidiwch â defnyddio monitor llaw, offer doppler, nac ap ffôn I wirio curiad calon eich baban. Hyd yn oed os byddwch chi’n clywed curiad y gallon, nid yw hynny’n golygu o reidrwydd bod eich baban yn iach.

Beth os bydd symudiadau fy maban yn lleihau eto?

Os ydych chi’n dal yn anhapus ynghylch symudiadau eich baban ar ôl i chi gael archwiliad, rhaid I chi gysylltu â’ch bydwraig neu eich uned famolaeth ar unwaith, hyd yn oed os oedd popeth yn normal y tro diwethaf.

Peidiwch byth â phetruso ynghylch symudiadau cysylltu a’ch bydwraig neu’r uned famolaeth am gyngor, faint bynnag o weithiau bydd hynny’n digwydd.

Pam mae symudiadau fy maban yn bwysig?

Weithiau gall lleihad yn symudiau baban fod yn rhybudd pwysig bod baban yn sâl. Sylwodd dwy o bob tair benyw a gafodd farw-enedigaeth fod symudiadau eu baban wedi arafu neu stopio

· Dyw e DDIM yn bod babanod yn symud llai tua diwedd beichiogrwydd

· Dylech chi barhau I deimlo eich baban yn symud nes I chi ddechrau rhoi genedigaeth, a hyd yn oed wrth I chi esgor.

Dewch yn gyfarwydd â phatrwm symudiadau arferol eich baban.

Lawrlwytho (download)